Meerjarenplan De Brug Noord Groningen

Doelstellingen voor de komende jaren zijn:

– De participatiegraad van mensen met een (verstandelijke) handicap in sport en
bewegen verhogen tot 15%
– Het aantal mogelijkheden om te sporten en te bewegen in georganiseerd of anders
georganiseerd verband zodanig vergroten dat er voor mensen met een
(verstandelijke) handicap binnen een straal van 10 km. de mogelijkheid bestaat één
of meer sporten of bewegingsactiviteiten te bedrijven.
– De kwaliteit van het sport- en beweegaanbod te vergroten door het opleiden van
vrijwilligers en door certificering van de stichting in de komende jaren tot verantwoord sport- en beweegaanbod voor mensen met een handicap.
– Vergroten van de bekendheid en het imago van de gehandicaptensport in de
provincie Groningen zodat 10% van de mensen in de provincie weet wat De Brug Noord-Groningen doet en voor welke doelgroep.
Waarbij De Brug Noord-Groningen de volgende subdoelstellingen heeft
geformuleerd:
– De gemeenten in de provincie warm maken voor de gehandicaptensport, door
sport als middel te zien voor volwaardig burgerschap, 70% van de gemeenten
moet De Brug Noord-Groningen kennen.

– Jeugd met een handicap bereiken door middel van het project: School en Sport
Speciaal Groningen op alle “speciale” scholen in de provincie.
– Doormiddel van het zijn van een kennis & expertise pool moet 80% van de
aanvragen als positief afgehandeld betiteld worden door de doelgroep of de
daarbij behorende begeleiding.

Hoe dit te verwezenlijken?

Om de beschreven doelstellingen ook daadwerkelijk te verwezenlijken moet De Brug Noord-Groningen zich de komende jaren richten op de volgende vier pijlers:
– Het ontwikkelen van website met daar een Kennis & Expertisepool op voor zowel de
doelgroep als vrijwilligers van de stichting.
– Sportparticipatie door middel van organisatorische integratie het sporten bij de
reguliere sportvereniging stimuleren en zo de participatie in zijn geheel te verhogen.
– Het zijn van een Sport- en bewegen koepel waarbinnen een duidelijk beleid is om
sport in de verschillende regio’s op een zelfde manier aan te bieden.

Adviesplan – 5 – De Brug Noord-Groningen

– Het vrijwilligersbeleid moet zo aangepast worden dat er per jaar in ieder geval tien
nieuwe vrijwilligers komen binnen de stichting en deze ook mogelijkheden hebben
zich te ontwikkelen.